Help!
21.01.2018.
Gimnazjum w Łukowicy
Advertisement

Menu główne
Strona Główna
Rzeczpospolita
Fotoreportaże
Dawniej i dziś
Gród Wiślan
Sędziwój
Artykuły
Kolonie
Rekrutacja
Dokumenty
Dla Rodziców
Gimnazjum
Aktualności
Patron Szkoły
Historia Gimnazjum
Samorząd Uczniowski
Biblioteka
Współpraca zagraniczna
Fotowydarzenia
Galeria
Sport
Szukaj
Biblioteka nauczyciela
Pedagog szkolny
Info
Archiwum
Tematy pokrewne
Uwaga Konkurs PDF Drukuj Email
21.11.2012.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie literackim „Moja przygoda z Festiwalem Biegowym”

 

Regulamin

KONKURS
na Opowiadanie
Fundacji Instytut Studiów Wschodnich

I. REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu literackiego pod tytułem „Moja przygoda z Festiwalem Biegowym” zwanego dalej "Konkursem" jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z Warszawy, ul. Solec 85, 00 382 Warszawa, zwana dalej w  Regulaminie "Organizatorem".

 

2.  Konkurs trwa od 20 listopada 2012 do 20 grudnia 2012 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 stycznia 2013 roku na stronie www.festiwalbiegow.pl.
3. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.festiwalbiegow.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Celem konkursu jest promocja aktywności sportowej, w szczególności biegów wśród dzieci
i młodzieży. Wzięciem udziału w Konkursie jest przesłanie do dnia  20.12. 2012 r, wiadomości mail zawierającej opowiadanie na temat „Moja przygoda z Festiwalem Biegowym”.
2. Opowiadanie powinno być napisane czcionką ARIAL, rozmiar 14. Objętość pracy od 1 do 3 stron maszynopisu. Za stronę maszynopisu przyjmuje się 1800 znaków ze spacjami.
3. Uczestnik powinien wysłać opowiadanie na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć podając:
•    imię i nazwisko,
•    klasa,
•    nazwa, numer i adres szkoły,
•    imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za konkurs.
4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży i organizowany jest w trzech kategoriach wyznaczonych według rodzaju szkół i wieku uczestników;
•    Kategoria I – dla uczniów szkół podstawowych,
•    Kategoria II – dla uczniów klas gimnazjalnych,
•    Kategoria III – dla uczniów szkół średnich, ponadgimnazjalnych.

III. NAGRODY
1. Nagrodą główną w każdej z trzech kategorii wiekowych jest: stypendium szkolne w wysokości 150 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy.
2. W Konkursie przyznana zostanie także druga i trzecia nagroda, w każdej z trzech kategorii, które stanowić będą nagrody rzeczowe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Organizator powierza zadanie wyłonienia zwycięzcy konkursu Komisji Konkursowej.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.
3. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, która będzie autorem najciekawszego zdaniem Komisji Konkursowej opowiadania w danej kategorii wiekowej (dalej: "Zwycięzca Konkursu"). Zwycięzca Konkursu uzyska prawo do Nagrody Głównej
4. Komisja Konkursowa wyłoni także dwóch autorów opowiadań w danej kategorii wiekowej, które zdaniem Komisji Konkursowej zasługiwać będą na drugą i trzecią nagrodę.
5. Komisja Konkursowa ma prawo do nieprzyznania nagrody głównej lub innego rozdziału nagród.  
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu Nagród pocztą elektroniczną przez Organizatora. W odpowiedzi zwrotnej osoby te zobowiązane są podać Organizatorowi adres, na który będą przesłane Nagrody, a  także dane niezbędne Organizatorowi celem wypełnienia obowiązków płatnika podatku dochodowego, określonych w przepisach prawa (m.in. właściwy Urząd Skarbowy oraz NIP).
7. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane na adres wskazany przez laureatów przesyłką pocztową. Odbiór Nagrody rzeczowej zostanie udokumentowany poprzez podpisanie potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej. Organizator zastrzega sobie możliwość osobistego wręczenia nagród  Laureatom w czasie specjalnie na ten czas zorganizowanego spotkania.
8. Wskutek odmowy podania przez  Laureatów Konkursu  danych wyliczonych w pkt 6 lub też nieodebrania Nagrody rzeczowej przesłanej na podany adres  lub w przypadku braku odbioru nagrody, bez względu na przyczyny nieodebrania, osoba ta traci prawo do otrzymania Nagrody.  
9. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, a nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

V. PRAWA AUTORSKIE
1. Jeżeli Opowiadanie nadesłane przez Uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Opowiadania do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, do korzystania z Opowiadania lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) publikowanie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2. Organizator w szczególności ma prawo do publikacji Opowiadań (w całości lub części) na stronie internetowej www.festiwalbiegow.pl .
3. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do oznaczania Opowiadania niezależnie od sposobu jego publikacji przez podanie imienia i nazwiska/pseudonimu Autora, bądź do publikowania (rozpowszechniania) ich bez wskazywania autorstwa, w zależności od potrzeb Organizatora, jeżeli jest to podyktowane charakterem eksploatacji Opowiadania.
4. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do Opowiadania w tym prawa do:
a) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu,
b) do nadzoru autorskiego,
c) do nienaruszalności formy i treści Opowiadania oraz do jego rzetelnego wykorzystania (integralność).
5. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu (Opowiadania) w zakresie, o którym mowa powyżej.
6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.
7. Przesyłając Opowiadanie do Konkursu uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do Opowiadania. Opowiadanie jest dziełem oryginalnym, nie obciążonym prawami osób trzecich, ani nie narusza jakichkolwiek przepisów prawa, ani interesów lub praw osób trzecich.
8. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie nie stanowi zobowiązania Organizatora do publikacji Opowiadania.

VI. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w tym wydania przyznanych Nagród.
2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich w celu wydania Nagród.
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie do Konkursu wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Osobą odpowiedzialną ze strony Organizatora za udzielenie informacji o konkursie jest Aleksandra Gryciuk  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Tel: 22 583 11 51

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
7. W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego Regulaminu, a nie mogą zostać rozwiązane polubownie, sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Organizatora. 8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania opowiadania, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.
Zmieniony ( 30.11.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Top!