Regulamin biblioteki
11.09.2016.
Regulamin biblioteki

I. Postanowienia ogólne
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy szkoły.   
2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
3.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku
     szkolnego  zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym na początku roku szkolnego.
 4.  Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 5.  W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
II. Regulamin wypożyczalni
1.    Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2.    Jednorazowo można mieć wypożyczone trzy książki  na termin nie dłuższy niż miesiąc.
3.    W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć  liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
4.    Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
5.     Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
6.    Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do
momentu zwrócenia zaległych pozycji.
7.    W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo   inną wskazaną przez bibliotekarza.
8.    Wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem dbają o to, aby uczniowie zwrócili do biblioteki wypożyczone tytuły.
9.     Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
III. Regulamin czytelni
1.     W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
2.    Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
3.    Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
4.    Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
5.    W czytelni obowiązuje cisza.
6.    Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
7.    Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.
IV. Korzystanie ze stanowisk komputerowych
1.     Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
2.     Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz z Internetu.
3.     Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych  programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
4.    Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza.
5.     Nauczyciel bibliotekarz ma prawo do kontrolowania przeglądanych stron www  i w razie konieczności może przerwać pracę uczniowi i zażądać zamknięcia niepożadanych treści.
6.    Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
7.    Urządzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner, drukarka) znajdujące się w bibliotece przy stanowisku komputerowym nr 1 obsługiwane jest tylko i wyłącznie przez nauczyciela bibliotekarza.
8.    Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.
9.    W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
10.    Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.Zmieniony ( 12.09.2016. )